2020-02-17
   
Betűméret

Az oldal üzemeltetője az Tir Suli Autósiskola Kft.

Adatvédelmi elveink

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet;
Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

1. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik
2. Az adatkezelés alapelvei
3. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések
4. A személyes adatok változtatása, törlése
5. A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások


1. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

személyes adat:
a meghatározott természetes személlyel (továbbiakban: "látogató", "ügyfél") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a látogatóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi-e minőségét, amíg kapcsolata a látogatóval helyreállítható;

különleges adat:
a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt). Adatkezelésnek minősül az adatok megváltoztatása, meghamisítása és további felhasználásuk megakadályozása is;

Az adatvédelem gyakorlata szempontjából központi jelentősége van az érintett   más néven az adatalany   beleegyezésének, vagyis a vele kapcsolatos adatkezeléshez való hozzájárulásának. Az Adatvédelmi Törvény   az információs önrendelkezési jog alapelvének szellemében   főszabályként törvényi rendelkezéshez, vagy az érintett beleegyezéséhez köti a személyes adatok kezelését, s hasonlóképpen rendelkezik az adattovábbításról és az adatkezelések összekapcsolásáról is.

A szakirodalom szerint   de ezt állapíthatjuk meg a magyar törvény alaposabb elemzéséből is   megkívánandó az adatalany "informált beleegyezése", ami azt jelenti, hogy akire az adat vonatkozik, pontosan tudja, mihez adta beleegyezését.

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a személyes adatok feldolgozásának célját meghatározza.

adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

adattovábbítás:
valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;

nyilvánosságra hozatal:
valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;

információs önrendelkezési jog:
minden polgár maga dönt személyes adatai sorsáról. E jogunkat csak törvény vagy - törvényi felhatalmazás alapján szűk körben - önkormányzati rendelet korlátozhatja. Az információs önrendelkezési jogot korlátozó törvénynek maga az alkotmány szab korlátokat. Érzékeny adataink feletti önrendelkezési jogunk biztosítása különösen fontos.

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

2. Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy   törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben   helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből   adatok körének kifejezett megjelölésével   elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos, a Tir Suli Autósiskola Kft. által tiszteletben tartott legfontosabb alapelvek

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

Személyes adatok   törvényi előírás hiányában   kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.

Az adatszolgáltatás   önkéntes vagy kötelező   jellegét az adatfelvételt megelőzoen ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.

A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.

Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.

Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.

Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak a jogszabályi előírások figyelembevételével érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzétennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és  az adatszolgáltatás önkéntessége esetén   az önkéntes jelleg feltüntetéséről.

3. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések

Amikor látogatóink a Tir Suli Autósiskola Kft. által üzemeltetett honlap oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor a Tir Suli Autósiskola Kft. által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét   ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya-információ, ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Harmadik fél által   a szükséges hozzájárulás alapján   biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

A Tir Suli Autósiskola Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jelen Szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Tir Suli Autósiskola Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Szabályzat hatálya nem terjed ki.

 

A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.


A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Tir Suli  Autósiskola Kft. törvényi kötelezettségének eleget téve   átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

 

Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát   mind a hálózati kommunikáció (tehát Online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.


A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá   magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

4. A személyes adatok változtatása, törlése

A Tir Suli  Autósiskola Kft. az általa üzemeltetett honlapokon biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy ezek az ügyfeleink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek. A személyes adatok változásáról ügyfeleink értesítést küldhetnek a Tir Suli  Autósiskola Kft. ügyfélszolgálatára is.

 


4.2. Ha bármelyik ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki, ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a látogató által megjelölt rekordokat.

5 A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

Regisztrációs oldalak, megrendelőlapok
A Tir Suli Autósiskola Kft. által üzemeltetett honlapok szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

 


Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes, adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, hitelkártya száma, prepaid kártya száma stb. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítése végett van szükség.

Anonim látogatóazonosító (cookie) elhelyezése
Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi   azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas   jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testre szabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetőségeket.

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testre szabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

Előfordulhat olykor, hogy a Tir Suli  Autósiskola Kft. által üzemeltetett honlapok oldalain más cégek, az általuk nyújtott kommunikációs szolgáltatáshoz kapcsolódóan személyes jellegű adatokat gyűjtenek a látogatókról saját szolgáltatásaik minőségének javítása céljából. Az ilyen esetekben bárkinek ugyanúgy megvan a lehetősége arra, hogy megakadályozza az ilyen kérések kielégítését, mint ahogy azt a Tir Suli  Autósiskola Kft. által üzemeltetett honlap által nyújtott szolgáltatások esetében is megteheti.

 

 

Naplóállományok elemzése
A webes szolgáltatások során keletkező naplóállományok (logfile-ok) elemzése több szempontból is hasznos információkat nyújt a szolgáltatók számára. A naplóállományokban a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak. Ezeket az adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók mozgásának elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emeléséhez segíthetnek hozzá. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.


Linkek
A Tir Suli  Autósiskola Kft. által üzemeltetett honlapok oldalain rengeteg utalás, ugrópont található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a Tir Suli  Autósiskola Kft. nek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben   ha szükségét érzik   olvassák el az oldalak szolgáltatóinak Szabályzatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban. Jelen Szabályzat csak A Tir Suli  Autósiskola Kft. által üzemeltetett honlapok oldalaira érvényes.

 

 

 


Személyre szabott oldalak
Előfordul, hogy valamely Tir Suli  Autósiskola Kft. által üzemeltetett honlap lehetőségeket kínál a látogatók számára, hogy a felkínált lehetőségekből válogatva testre szabhassák a szolgáltatás tartalmát és formáját. Ilyen esetekben rögzítenünk kell a látogatók válogatási szempontjait, konkrét választásait, hogy a kívánt tartalommal és formában jelenítsük meg a személyre szabott oldalakat. Az ügyfelek választásait   előre kialakított profilcsoportokba rendezve   magasabb elemzési szintekre összegezve feldolgozzuk, elemezzük, hogy a szolgáltatási lehetőségeinken folyamatosan javíthassunk. Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, az oldalra történő belépéssel egyben a szükséges tájékoztató szöveg tudomásulvételét követően azt is jelzi, hogy a személyes beállításainak elemzését tudomásul veszi. Amennyiben a tájékoztatásunk alapján nem szeretné, hogy személyes választásai ilyen módon fel legyenek dolgozva, kérjük, ne vegye igénybe ezt a szolgáltatást!

 

Hirdetés

Nyaralás Németországban
Pihentető szabadságra vágyik? Megtalálta...

Bejelentkezés

Online felhasználó

Oldalainkat 259 vendég és 0 tag böngészi