vasárnap, június 16, 2019

Következő tanfolyam indul:

0 nap, 16 óra, 27 perc a kezdésig Személygépkocsi, Moped, Motorkerékpár (06.17)

Kétkerekűek - "A1"

IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook

"A1" kategória

Is­mer­te­tése

A 125 cm3 hen­ger­űr­tar­tal­mat és a 11 kW-​os tel­je­sít­ményt meg nem ha­ladó haj­tó­mo­tor­ral el­lá­tott mo­tor­ke­rék­pár.

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 15 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése.
 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.
 • Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 • Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás (há­zi­or­vos, leg­alább 1. cso­portú) le­adása.

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai

El­mé­leti kép­zés (22 óra)

 • Kö­ze­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 14 óra
 • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek (Szü, mű­szaki): 4 óra
 • Jár­mű­vezetés el­mé­lete (Je.): 4 óra

Gya­kor­lati kép­zés (17 óra)

 • Jár­mű­ke­ze­lés (ru­tin): 6 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 9 óra
 • Or­szág­úti ve­ze­tési (60 km): 2 óra

Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tás

A ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy  Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is.

Vizs­gák

 • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek szá­mí­tó­gé­pes vizsga.
 • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, for­galmi vizsga.

 

El­mé­leti vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte. (Hi­ány­zás ese­tén pót­fog­la­ko­zá­son kell részt­venni). El­mé­leti vizsga a 16. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető.

Si­ke­res el­mé­leti vizs­gát kell tenni az első vizs­gá­tól szá­mí­tott egy éven be­lül. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki kö­te­lező jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett, és a 16. élet­évét be­töl­tötte.

For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás elő­írt fel­ada­tait tel­je­sí­tette, az elő­írt mi­ni­mum óra­szá­mot iga­zol­tan ve­ze­tés­sel töl­tötte. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga ese­tén PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

A vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga után sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át. A ve­ze­tői en­ge­dély az ok­mány­iro­dá­nál ezen iga­zo­lás be­mu­ta­tása után ve­hető át.

Kül­föl­di­ek­nél fel­té­tel az en­ge­dély ki­adá­sát meg­előző 6 hó­na­pos, fo­lya­ma­tos Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dás iga­zo­lása.

A ve­ze­tői jo­go­sult­ság első al­ka­lom­mal tör­ténő meg­szer­zé­sé­nél kezdő ve­ze­tői en­ge­dély ke­rül ki­adásra, amely 2 évig utas szál­lí­tá­sára nem jo­go­sít.

Kötelező vezetési táv: 240 km

Tandíj 2017.02.01-től: 71.000Ft

Vizsgadíj: 20.300Ft

                                  2017. IV. név                           2018. I. név

VSM:  elmélet        nincs adat                                     nincs adat

           gyakorlat     nincs adat                                     nincs adat

ÁKO:  nincs adat

KK:     71.000 Ft

 

A1 érvényes B kategóriával:

El­mé­leti kép­zés (3 óra)

 • Kö­ze­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 1 óra
 • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek (Szü, mű­szaki): 1 óra
 • Jár­mű­vezetés el­mé­lete (Je.): 1 óra

Gya­kor­lati kép­zés (3 óra), távolság 30 km

 • Jár­mű­ke­ze­lés (ru­tin): 1 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 1 óra

Tandíj: 27.000Ft

vizsgadíj: 15.600Ft

 

 

Online felhasználó

Oldalainkat 35 vendég böngészi

Névnap

Ma 2019. június 16., vasárnap, Jusztin napja van. Holnap Laura, Alida és Alina napja lesz.

Hírek röviden

Már szervezzük érvényes  "B"  kategóriával rendelkezőknek a gyorsított  "A1"  kategóriás motoros tanfolyamot! Váltós és Automata váltós kivitelben!