szombat, július 20, 2019

Következő tanfolyam indul:

2 nap, 2 óra, 21 perc a kezdésig Személygépkocsi, Moped, Motorkerékpár (07.22)

Kétkerekűek - Moped

IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook

MOPED (AM) kategória

Ismertetése 

Olyan két-​, há­rom-​ vagy négy­ke­rekű jármű, ame­lyet 50 cm3-t meg nem ha­ladó lö­ket­tér­fo­gatú belső égésű mo­tor vagy leg­fel­jebb 4 kW tel­je­sít­mé­nyű egyéb mo­tor hajt, ter­ve­zési vég­se­bes­sége a 45 km/órá­nál nem na­gyobb és sa­ját tö­mege leg­fel­jebb 350 kg.

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

  • A 13 és 1/2 éves kor­ha­tárt be­töl­tése.  
  • Írni és ol­vasni tu­dás.
  • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
  • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, ak­kor az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.

 

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai

El­mé­leti kép­zés (16 óra)

  • Köz­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 10 óra
  • Jár­mű­vezetés el­mé­lete (Je,): 6 óra

Gya­kor­lati kép­zés (11 óra)

  • Jár­mű­ke­ze­lés (tanpályán): 4 óra
  • Vá­rosi ve­ze­tés: 7 óra

Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tás

A ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie a Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is.

Vizs­gák

  • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga.
  • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, for­galmi vizsga.

Vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte (hi­ány­zás ese­tén a fog­lal­ko­zá­so­kat pó­tolni kell).

El­mé­leti vizsga a 14. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető. Si­ke­res el­mé­leti vizs­gát kell tenni az első vizs­gá­tól szá­mí­tott egy éven be­lül. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi vizs­gát be kell fe­jezni.

Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki az alap­kép­zés fel­ada­tait tel­je­sí­tette.

For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki si­ke­res el­mé­leti és jár­mű­ke­ze­lési vizs­gá­val ren­del­ke­zik, és a kö­te­lező fő­ok­ta­tási fel­ada­to­kat tel­je­sí­tette és 14. élet­évét be­töl­tötte. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga ese­tén PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

A vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga után sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át sze­mé­lyi iga­zol­vány és a Köz­úti el­ső­se­gély-​nyúj­tási vizs­gát iga­zoló lap be­mu­ta­tá­sá­val. A ve­ze­tői en­ge­dély az ok­mány­iro­dá­nál ezen iga­zo­lás be­mu­ta­tá­sá­val ve­hető át.

 


Kötelező vezetési táv: 100 km

Tandíj 2017.02.01-től: 55.800Ft

Vizsgadíj: 11.800Ft

                                  2018. III. név                           2018. I. név              

VSM:  elmélet                       71,43                                 52,6                 

           gyakorlat                     78,57                                 nincs adat                   

ÁKO:  nincs adat

KK:                         55.800 Ft

Online felhasználó

Oldalainkat 15 vendég böngészi

Névnap

Ma 2019. július 20., szombat, Illés napja van. Holnap Dániel és Daniella napja lesz.

Hírek röviden

Már szervezzük érvényes  "B"  kategóriával rendelkezőknek a gyorsított  "A1"  kategóriás motoros tanfolyamot! Váltós és Automata váltós kivitelben!