szombat, július 20, 2019

Következő tanfolyam indul:

2 nap, 2 óra, 7 perc a kezdésig Személygépkocsi, Moped, Motorkerékpár (07.22)

Tehergépkocsi és nehézpótkocsi - "C+E"

IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook

C+E-kategória

Is­mer­te­tése

A C kategóriába so­rolt gép­ko­csi­ból és ne­héz pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény.

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 20 és fél éves kor­ha­tár be­töl­tése
 • Ér­vé­nyes C ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély, de nem Kezdő ve­ze­tői en­ge­dély.
 • A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése.
 • A ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai

El­mé­leti kép­zés (20 óra)

 • Köz­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 8 óra
 • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek (Szü, mű­szaki): 4 óra
 • Jár­mű­ke­ze­lés el­mé­lete (Je, ve­ze­tés­el­mé­let): 4 óra
 • Biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés (Bü): 4 óra

Gya­kor­lati kép­zés (15 óra)

 • Jár­mű­ke­ze­lés (ru­tin): 6 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 4 óra
 • Or­szág­úti ve­ze­tés: 2 óra (60 km)
 • Hegy­vi­déki ve­ze­tés: 2 óra
 • For­galmi vizsga 1 óra

Vizs­gák

 • El­mé­let: Köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga, Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek vizsga.
 • Gya­kor­lat: Biz­ton­sági el­len­őr­zés és üze­mel­te­tés vizsga, ru­tin vizsga, for­galmi vizsga.

El­mé­leti vizs­gára az el­mé­leti tan­fo­lyam­el­vég­zése után le­het je­lent­kezni. Az eset­le­ges hi­ány­zá­so­kat a vizsga előtt pó­tolni kell.

Si­ke­res el­mé­leti vizs­gát kell tenni az első vizs­gá­tól szá­mí­tott egy éven be­lül. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

Gya­kor­lati kép­zés va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res el­mé­leti vizsga után kezd­hető.

A ru­tin vizs­gára az bo­csát­ható, aki az alap­kép­zés fel­ada­tait el­sa­já­tí­totta, és a kö­te­le­zően elő­írt óra­szá­mot tény­le­ge­sen le­ve­zette. A ru­tin vizs­gáig a 18. élet­évet be kell töl­teni.

For­galmi kép­zésre si­ke­res ru­tin vizsga után ke­rül sor. For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás kö­te­lező fel­ada­tait el­sa­já­tí­totta, és a kö­te­le­zően le­ve­ze­tendő óra­szá­mot tény­le­ge­sen le­ve­zette. A for­galmi vizs­gára si­ke­res ru­tin-​ és biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés vizsga után le­het je­lent­kezni. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga után PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

A vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga után sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át sze­mé­lyi iga­zol­vány fel­mu­ta­tá­sá­val. A ve­ze­tői en­ge­dély a la­kó­hely sze­rint il­le­té­kes ok­mány­iro­dá­nál ezen iga­zo­lás be­mu­ta­tá­sá­val ve­hető át.

Kötelező vezetési táv: 168 km

Tandíj 2015.02.01-től: 102.000Ft

Vizsgadíj: 28.100Ft

                                  2014. III. név                           2014. IV. név

VSM:  elmélet        nincs adat                                nincs adat

           gyakorlat     nincs adat                                nincs adat

ÁKO:  nincs adat

KK:                         102.000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online felhasználó

Oldalainkat 26 vendég böngészi

Névnap

Ma 2019. július 20., szombat, Illés napja van. Holnap Dániel és Daniella napja lesz.

Hírek röviden

Már szervezzük érvényes  "B"  kategóriával rendelkezőknek a gyorsított  "A1"  kategóriás motoros tanfolyamot! Váltós és Automata váltós kivitelben!