szombat, július 20, 2019

Következő tanfolyam indul:

2 nap, 2 óra, 21 perc a kezdésig Személygépkocsi, Moped, Motorkerékpár (07.22)

Tehergépkocsi - "C"

IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook

Tehergépkocsi (C kategória)

Is­mer­te­tése

Az au­tó­busz és a tro­li­busz ki­vé­te­lé­vel a 3500 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg­ha­ladó gép­ko­csi, va­la­mint az ilyen gép­ko­csi­ból és könnyű pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény.

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 17 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése.
 • Ér­vé­nyes B. ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély.
 • A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése.
 • A ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 • II-es orvosi alkalmasság

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai

El­mé­leti kép­zés (80 óra)

 • Köz­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 24 óra
 • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek (Szü, mű­szaki): 16 óra
 • Jár­mű­vezetés el­mé­lete (Je.): 12 óra
 • Mun­ka­vé­de­lem, tűz­vé­de­lem, szál­lí­tás: 12 óra
 • Biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés (Bü): 16 óra

Gya­kor­lati kép­zés (30 óra)

 • Jár­mű­ke­ze­lés (ru­tin): 6 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 16 óra
 • Or­szág­úti ve­ze­tés: 4 óra (160 km)
 • Éj­sza­kai ve­ze­tés: 2 óra
 • Hegy­vi­déki ve­ze­tés: 2 óra

Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tás

A ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy  Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is, vagy már meglévő vezetői engedélye alapján rendelkezik az igazolással.

Vizs­gák

 • El­mé­let: Köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga, Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek vizsga, Mun­ka­vé­de­lem, tűz­vé­de­lem, szál­lí­tás vizsga.
 • Gya­kor­lat: Biz­ton­sági el­len­őr­zés és üze­mel­te­tés vizsga, ru­tin vizsga, for­galmi vizsga.

 

Si­ke­res el­mé­leti vizs­gát kell tenni az első vizs­gá­tól szá­mí­tott 9 hónapon be­lül. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

Gya­kor­lati kép­zés va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res el­mé­leti vizsga után kezd­hető.

Gya­kor­lati vizs­gáig a 18. élet­évet be kell töl­teni. For­galmi kép­zés si­ke­res ru­tin­vizsga után kezd­hető meg. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga után PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

 A ve­ze­tői en­ge­dély a la­kó­hely sze­rint il­le­té­kes kormányablakban igényelhető.

Kötelező vezetési táv: 348 km

Tandíj 2018.02.01-től: 186.000Ft

Vizsgadíj: 32.700Ft

                                  2018. III. név                           2018. I. név                      

VSM:  elmélet         57,6 %                                   85,30 %                                 

           gyakorlat      92,4%                                       94,4                         

ÁKO:                        100,25                                       100                                         

KK:                         186.000 Ft                                  186.000

Online felhasználó

Oldalainkat 12 vendég böngészi

Névnap

Ma 2019. július 20., szombat, Illés napja van. Holnap Dániel és Daniella napja lesz.

Hírek röviden

Már szervezzük érvényes  "B"  kategóriával rendelkezőknek a gyorsított  "A1"  kategóriás motoros tanfolyamot! Váltós és Automata váltós kivitelben!