2020-01-19
   
Betűméret

MOPED (AM) kategória

Ismertetése 

Olyan két-​, há­rom-​ vagy négy­ke­rekű jármű, ame­lyet 50 cm3-t meg nem ha­ladó lö­ket­tér­fo­gatú belső égésű mo­tor vagy leg­fel­jebb 4 kW tel­je­sít­mé­nyű egyéb mo­tor hajt, ter­ve­zési vég­se­bes­sége a 45 km/órá­nál nem na­gyobb és sa­ját tö­mege leg­fel­jebb 350 kg.

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

  • A 13 és 1/2 éves kor­ha­tárt be­töl­tése.  
  • Írni és ol­vasni tu­dás.
  • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
  • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, ak­kor az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.

 

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai

El­mé­leti kép­zés (16 óra)

  • Köz­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 10 óra
  • Jár­mű­vezetés el­mé­lete (Je,): 6 óra

Gya­kor­lati kép­zés (11 óra)

  • Jár­mű­ke­ze­lés (tanpályán): 4 óra
  • Vá­rosi ve­ze­tés: 7 óra

Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tás

A ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie a Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is.

Vizs­gák

  • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga.
  • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, for­galmi vizsga.

Vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte (hi­ány­zás ese­tén a fog­lal­ko­zá­so­kat pó­tolni kell).

El­mé­leti vizsga a 14. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető. Si­ke­res el­mé­leti vizs­gát kell tenni az első vizs­gá­tól szá­mí­tott egy éven be­lül. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi vizs­gát be kell fe­jezni.

Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki az alap­kép­zés fel­ada­tait tel­je­sí­tette.

For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki si­ke­res el­mé­leti és jár­mű­ke­ze­lési vizs­gá­val ren­del­ke­zik, és a kö­te­lező fő­ok­ta­tási fel­ada­to­kat tel­je­sí­tette és 14. élet­évét be­töl­tötte. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga ese­tén PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

A vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga után sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át sze­mé­lyi iga­zol­vány és a Köz­úti el­ső­se­gély-​nyúj­tási vizs­gát iga­zoló lap be­mu­ta­tá­sá­val. A ve­ze­tői en­ge­dély az ok­mány­iro­dá­nál ezen iga­zo­lás be­mu­ta­tá­sá­val ve­hető át.

 


Kötelező vezetési táv: 100 km

Tandíj 2019.02.01-től: 55.800Ft

Vizsgadíj: 11.800Ft

                                  2019. IV. név                                       

VSM:  elmélet                       41,43                                              

           gyakorlat                     nincs adat                                                

ÁKO:                      nincs adat

KK:                         55.800 Ft

Hirdetés

Nyaralás Németországban
Pihentető szabadságra vágyik? Megtalálta...

Bejelentkezés

Online felhasználó

Oldalainkat 153 vendég és 0 tag böngészi