2020-01-19
   
Betűméret

Tehergépkocsi (C kategória)

Is­mer­te­tése

Az au­tó­busz és a tro­li­busz ki­vé­te­lé­vel a 3500 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg­ha­ladó gép­ko­csi, va­la­mint az ilyen gép­ko­csi­ból és könnyű pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény.

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 17 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése.
 • Ér­vé­nyes B. ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély.
 • A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése.
 • A ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 • II-es orvosi alkalmasság

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai

El­mé­leti kép­zés (80 óra)

 • Köz­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 24 óra
 • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek (Szü, mű­szaki): 16 óra
 • Jár­mű­vezetés el­mé­lete (Je.): 12 óra
 • Mun­ka­vé­de­lem, tűz­vé­de­lem, szál­lí­tás: 12 óra
 • Biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés (Bü): 16 óra

Gya­kor­lati kép­zés (30 óra)

 • Jár­mű­ke­ze­lés (ru­tin): 6 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 16 óra
 • Or­szág­úti ve­ze­tés: 4 óra (160 km)
 • Éj­sza­kai ve­ze­tés: 2 óra
 • Hegy­vi­déki ve­ze­tés: 2 óra

Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tás

A ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy  Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is, vagy már meglévő vezetői engedélye alapján rendelkezik az igazolással.

Vizs­gák

 • El­mé­let: Köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga, Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek vizsga, Mun­ka­vé­de­lem, tűz­vé­de­lem, szál­lí­tás vizsga.
 • Gya­kor­lat: Biz­ton­sági el­len­őr­zés és üze­mel­te­tés vizsga, ru­tin vizsga, for­galmi vizsga.

 

Si­ke­res el­mé­leti vizs­gát kell tenni az első vizs­gá­tól szá­mí­tott 9 hónapon be­lül. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

Gya­kor­lati kép­zés va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res el­mé­leti vizsga után kezd­hető.

Gya­kor­lati vizs­gáig a 18. élet­évet be kell töl­teni. For­galmi kép­zés si­ke­res ru­tin­vizsga után kezd­hető meg. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga után PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

 A ve­ze­tői en­ge­dély a la­kó­hely sze­rint il­le­té­kes kormányablakban igényelhető.

Kötelező vezetési táv: 348 km

Tandíj 2019.02.01-től: 220.000Ft

Vizsgadíj: 32.700Ft

                                  2019. IV. név                                              

VSM:  elmélet                 74,33%                                                                   

           gyakorlat             96,0%                                                               

ÁKO:                        100,                                                                              

KK:                         220.000 Ft                                  

Hirdetés

Nyaralás Németországban
Pihentető szabadságra vágyik? Megtalálta...

Bejelentkezés

Online felhasználó

Oldalainkat 101 vendég és 0 tag böngészi