Vállalási feltételek

TIR – SULI Autósiskola Kft Vállalkozási szabályzata

A képzési szolgáltatásról és a vizsgára bocsátás feltételeiről

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy a TIR–SULI Autósiskola Kereskedelmi és Szolgáltató Kft szolgáltatásait választotta, vezetői engedélyének megszerzése érdekében.

Tájékoztatjuk, hogy iskolánk Moped (AM), Motorkerékpáros (A1, A2, A), személygépkocsi (B), tehergépkocsi (C), nehézpótkocsi (B+E, C+E), autóbusz (D), Traktor (T), vezetők képzésével foglalkozik. Szaktanfolyami képzést most GKI és Taxi gépkocsivezető, valamint személygépkocsis személyszállító kategóriákban végzünk.

Autósiskola Szekszárd

Képzőszerv megnevezése: TIR–SULI Autósiskola Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Rövidített név: TIR-SULI Autósiskola Kft

Cím: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 46.

Telefon száma: 74/410-608, fax: 74/510-715

Honlap: www.tirsuli.hu

E-mail: [email protected]

A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégbírósági bejegyzés száma: 02-09-072178

Az iskolavezető neve: Vékony-Magyar Adrienn

Telefon száma: +36 74 410 608

E-mail: [email protected]

Ügyfélfogadás címe, telefonszáma és email címe megegyezik a fentiekkel:

Ügyfélgoadás Ideje: Hétfőtől – Csütörtökig 9 – 12 óráig és 13 – 16 óráig, Pénteken: 9 – 12 óráig

jogosítvány-1

A tanfolyamra való felvétel módja

Az írásbeli tájékoztató elolvasása és a szóbeli elbeszélgetés után, ha a vállalási feltételekkel egyetért a jelentkező, a Jelentkezési lap kitöltésével, a szükséges iratok csatolásával lehet tanfolyamra jelentkezni.

(eü. vizsgálat igazolása, vezetői engedély, GKI igazolvány, TAXI gépkocsivezetői) Ha a 3. 4. 5. 6. pontban felsorolt feltételeknek megfelel a jelentkező és az írásbeli szerződést aláírja, a tanfolyamra felvételt nyert.

A fiatalkorúval kötendő szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írni.

jogosítvány-2

A beiskolázás és a vizsga alkalmassági feltételei

Egészségügyi alkalmasság:

 • I. alkalmassági csoport: A1, A2, A, B, BE
 • II. alkalmassági csoport: C, CE, D kategória
 • AM és T kategóriához nem szükséges
 • PAV nem feltétele a beiskolázásnak, csak az állásvállaláshoz kell
jogosítvány-3

A tanfolyamra az vehető fel, aki

 1. a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb / 326/2011. XII.28.) Korm. r./
  1. AM 14. életév
  2. A1 kategória 16. életév
  3. B kategória 17. életév *
  4. A2, B+E kategória 18. életév
  5. C, C+E kategória 18. életév *
  6. D kategória 21. életév *
  7. A kategória 24. életév
  8. T kategória 16. életév
  9. * csak Magyarországon érvényes: B kat. 18. C kat. 21. D kat. 24. életév betöltéséig
 2. megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségi és pályaalkalmassági, valamint a Kormány rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 3. nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén írni, olvasni tud,
 4. a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, valamint az első elméleti vizsgáján az eredeti okmányát a Közlekedési Hatóságnak bemutatja
 5. B + E, C + E kombinált kategóriára jelentkezésnél figyelemmel kell lenni a Kezdő vezetői engedély bejegyzés hatályára.
 6. GKI alaptanfolyamok esetén C1, C ill. D1, D kategóriás vezetői engedély.
 7. TAXI gépkocsi vezetői tanfolyam esetén érvényes B kategóriás vezetői engedély
jogosítvány-4

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 1. a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki a Kormány rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,
 2. a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltételéül a Kormány rendeletben előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 3. a fentiekben leírtak, teljesítése esetében is kizárólag az bocsátható elméleti vizsgára, akinek a közlekedési igazgatási hatóság vagy külön jogszabályban meghatározott külföldi hatóság által kiállított:
  • C kategóriás vizsgához B kategóriás érvényes vezetői engedélye van
  • D kategóriás vizsgához B és C kategóriára érvényes vezetői engedélye van,
  • a kombinált kategóriás vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára, alkategóriájára érvényes vezetői engedélye van, vagy érvényes vizsgaigazolással rendelkezik és a Kormány rendeletben meghatározott kezdő vezetői minősítés megszűnt,
  • az írásbeli vizsga helyett a felügyelet engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti vagy a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásra képtelen,
 4. egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, magyar közlekedési hatóság által kiállított vizsgaigazolás,
 5. az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le, szóban – indokolt esetben tolmács közreműködésével – vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotától következően írásra képtelen, és erre a felügyelettől, kérelemre engedélyt kapott.
 6. amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
jogosítvány-5

Járműkezelési, rutin, forgalmi, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgára (kivéve B kategória), csak az bocsátható, aki

 1. megfelel a 4.b.c.d. pontban leírtaknak,
 2. a 3.a. pontban leírt életkort betöltötte. AM járműkezelési vizsgát tehet az, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható,
 3. C, vagy D kategóriás rutinvizsgát, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, azonban forgalmi vizsgára „C” kategória esetén csak a 18. életév, „D” kategória esetén csak a 21. életév betöltése után bocsátható,
 4. az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott,
 5. a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte,
 6. forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési, illetőleg rutin vizsga után tehető,
 7. vezetői engedély helyett egy évig elfogadható, a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító – magyar közlekedési hatóság által kiállított – vizsgaigazolás. Az egy évet az adott kategória utolsó sikeres vizsgája letételének időpontjától kell számítani.
jogosítvány-6

Az egyes vizsgák letételének határideje

 1. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga – a 11.§ (1) bekezdésének c) pontja tekintetében – két évig érvényes.
 2. Ha a vizsgázó az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, alkategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.
 3. A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjárművezetési gyakorlatból öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző 2 éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni.
jogosítvány-7

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módjai

 1. a TIR – SULI Autósiskola Kft által szervezett tanfolyamon,
 2. a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete által szervezett tanfolyamon, a tanulók a tanfolyamok indulásáról folyamatosan szóbeli tájékoztatást kapnak.
jogosítvány-8

A járművezetői tanfolyamok tantárgyai és óraszámai

 1. az elméleti óraszámokat az 1. számú melléklet tartalmazza, a tanórák időtartama 45 perc, az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani.
  • Amennyiben a tervezett napon akadályozva van, másik csoport azonos sorszámú előadásán pótolnia kell hiányzását. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy más csoportok konzultációit is látogathatja díjmentesen.
  • Az egyes kategóriák pontos tájékoztatóját a 2. sz melléklet tartalmazza, valamint a honlapon a kategóriák leírása

Az eredményes felkészüléshez a következő tankönyveket javasoljuk:

 1. Személygépkocsi vezetők tankönyve
 2. Tesztkönyv a járművezetői vizsgákhoz
 3. C, D, E kategóriás tankönyv
 4. e-learning internetes tananyag
 1. a gyakorlati vezetés óraszámait az 1. számú melléklet tartalmazza, a tanórák időtartama 50 perc; az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani. A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási részét valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után szabad megkezdeni. A vezetési gyakorlat, tantárgy főoktatási része csak a sikeres rutin vizsga után kezdhető meg.

A vezetési gyakorlat alap- és főoktatási részében meghatározott feladatok, kötelezően előírt minimális óraszámot jelentik, amit mindenkinek le kell vezetni. Egyéni adottságoknak, életkornak itt jelentős szerepe van és befolyásolja a személyenkénti óra szükségletet.

Az oktatás során, a járművön a tanuló, a szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. Ezeken kívül a tanuló hozzájárulásával jelen lehetnek még szakoktató jelöltek és a megfigyelő tanulók, ill. a vizsgabiztos jelöltek. Motorkrékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható. A gyakorlati felkészítésnek több fázisa van, de alapvetően két részre bontható. Járműkezelési részre, vagy rutin gyakorlatra és a kötelező forgalmi gyakorlatra. Mindkettő vizsgával végződik. Ha az oktató vagy a tanuló nem jelenik meg a megbeszélt helyen és időben, akkor legalább 20 percet várjon egymásra.

c) a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek 50 perces foglalkozásokból áll, melyet saját tanműhelyünkben tartunk.

jogosítvány-9

Az oktatásra használt járművek

 1. AM, A1, A2, A kategóriáknál lehet a tanuló által hozott vagy a Kft által biztosított jármű is, Honda, Yamaha, BMW, Keeway,
 2. B kategória: VW Golf, Jetta, Renault, Skoda, Suzuki, Citroen
 3. C kategória: MAN, Scania
 4. C + E kat.: MAN, Scania szerelvény
 5. D kategória: Mercedes
 6. B + E kategória: Ford szerelvény
 7. T kategória: Zetor 2511
jogosítvány-10

Tandíjak

 1. Az egyes kategóriákhoz tartozó tandíjakat a 3. számú melléklet tartalmazza.
 2. Fizetés módja: Készpénzben, a Kft pénztárában, Bankkártyával, utalással,
jogosítvány-11

Vizsgadíjak

 1. Az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó díjakat a 3/1. és 3/2.. számú melléklet tartalmazza.
 2. Fizetés módja: Készpénzben, a Kft pénztárában, Bankkártyával, utalással,
jogosítvány-12

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítéseket a 4. számú melléklet tartalmazza.

jogosítvány-13

A tanuló jogai és kötelezettségei

 1. a tanulónak joga van más képzőszervhez átmenni, ebben az esetben a már leoktatott, de be nem fizetett órákat ki kell fizetni, ha túlfizetése van, akkor a különbözet visszafizetésre kerül,
 2. a tanulónak joga van az írásbeli szerződésben foglaltakat megkövetelni,az előzőek nem teljesülése esetén panasszal élhet az Iskolavezetőnél, vagy a felügyeleti szervnél KAV
 3. a tanuló kötelezettsége az írásbeli szerződésben és a tájékoztatóban foglaltak betartása.
jogosítvány-14

A képzőszerv jogai és kötelezettségei

 1. kötelezettsége legjobb tudása szerint felkészíteni a tanulót vizsgáira és a közlekedésre,
 2. kötelezettsége az írásbeli szerződésben foglaltak betartása,
 3. joga van az írásbeli szerződésben és a tájékoztatóban foglaltakat betartani és betartatni.
 4. A tanuló áthelyezése másik képzőszervhez:
 5. Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait a Kft. az képzési igazolást a szerződésben foglaltak figyelembevételével, adja ki 3 napon belül.

/ 5. számú melléklet /

jogosítvány-16

Az oktatási helyszínek címei

 1. Szekszárd, Mátyás király u. 46. Elméleti képzés
 2. Szekszárd, Keselyűsi u. 120. Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek T kat: Szekszárd-Palánk
 3. Szekszárd, Búzavirág u. 4/A.
jogosítvány-17

Felügyeleti szervek

KAV Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 06 1/814-1800, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Érvényes: 2020. Január 30-tól visszavonásig

Jogosítvány Minden kategóriában

+36 74 410 608